Documentatie

Beleidsstukken en schoolgids

Basisschool

Onderstaande documentatie is bij directie op te vragen.

 • Inspectierapport

 • Oudertevredenheidsrapportage

 • Schoolplan

 • Zorgplan

Kinderopvang

 • GGD inspectierapport Dagopvang
 • GGD inspectierapport Buitenschoolse opvang

Peuterspeelzaal

 • Inspectierapport GGD
 • Jaarverslag Klachten 2013

Formulieren:

Basisschool

 • Verlof aanvragen
 • Akkoordverklaring bij inschrijving

Kinderopvang

 

Peuterspeelzaal

 • Inschrijven

Protocollen

Basisschool

 • Klachtenregeling Eenbes
 • Toelichting klachtenregeling Eenbes
 • Pestprotocol
 • Hoofdluis

Kinderopvang

 • Huisreglement
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy reglement
 • Leveringsvoorwaarden

Peuterspeelzaal

 • Meldcode Huiselijk geweld of kindermishandeling
 • Protocol Kindermishandeling
 • Huisreglement
 • Algemene voorwaarden