Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met jullie.

  Informatiemarkt en kijkkwartiertjes
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatiemarkt. Kinderen kunnen dan hun nieuwe klas laten zien en de werkjes die ze gemaakt hebben. Ook wordt er op papier informatie gedeeld en kunnen onze teamleden uw eventuele vragen beantwoorden. Gedurende het schooljaar zijn er ook kijkkwartiertjes, u kunt dan onder schooltijd even in de klas komen kijken.

  Ouderavond / rapporten
  De leerlingen uit de groepen 1-2 krijgen  een kleuterrapport en daarna volgen de oudergesprekken. Vanaf de eerste tot en met de laatste schooldag worden de kleuters op onze school in hun ontwikkeling gevolgd via Mijn KleuterGroep.

  De groepen 3 tot en met 8 krijgen een rapport medio en einde schooljaar, daarna volgen de oudergesprekken. Het eindrapport is met facultatieve gesprekken. Alle rapporten zijn een uitdraai van de digitale rapportage van de leerkracht.

  Ouderapp
  Via de ouderapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt.

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvangt je onze nieuwsbrief. Hierin wordt schoolbrede informatie gegeven en worden schoolactiviteiten toegelicht.

 • Wennen op school

  Met de groepsleerkracht spreek je af wanneer uw kind op bezoek kan komen om te wennen, zodat de eerste schooldag minder spannend is. Is de eerste stap over de drempel eenmaal gezet? Dan gaat het spelen vaak vanzelf. Uw kind mag maximaal vijf dagdelen komen wennen in de twee schoolmaanden voordat uw kind op onze school begint. Van een kleuter die onze school gaat bezoeken, verwachten wij dat hij/zij zindelijk is en zich zelfstandig kan redden op het toilet. Een juf op de basisschool met een groep van ongeveer 25 kleuters, heeft geen tijd om met elke kleuter naar het toilet te gaan.

   

 • Eten en drinken

  Iedere ochtend hebben de kinderen een korte pauze, ouders geven hiervoor iets gezonds mee naar school zoals een stuk fruit en wat te drinken. Het is fijn als het drinken in een herbruikbare beker meegegeven wordt, zo belasten we het milieu zo min mogelijk.

  Op de lange dagen lunchen de kinderen op school. Ouders geven een gezonde lunch en iets te drinken mee naar school. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan boterhammen in een trommel en een beker melk.

 • Verjaardagen

  Uiteraard vieren we graag de verjaardag van uw kind bij ons op school.

  In de kleutergroepen zijn de ouders van de jarige van harte welkom om aan te sluiten bij de verjaardag. Vanaf groep 3 wordt dit zonder de ouders gevierd.

  Uiteraard mag er ook getrakteerd worden. We vragen om een kleine traktatie mee te geven. Als de traktatie alsnog groot zou zijn, geven we het restant mee naar huis.

  Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet op school uitgedeeld.

 • Klachtenregeling en interne vertrouwenspersoon

  Doet zich onverhoopt een probleem voor? We werken graag samen aan de oplossing. Kom je er met de betrokken medewerker niet uit?  Neem dan contact op met de directie.

  Klachtenregeling
  Als het resultaat na de diverse gesprekken niet naar tevredenheid is, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van Eenbes Basisonderwijs.  Hierover leest u meer op de website van onze stichting.

  Interne vertrouwenspersonen
  Onze interne vertrouwenspersonen, Kathelijn Nooijen en Stefanie Habraken,  geven u graag meer uitleg over de klachtenregeling. De interne vertrouwenspersonen zijn gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor leerlingen als voor ouders.

  Wat doet de interne vertrouwenspersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.

  Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een belangrijke taak bij de preventie van seksuele intimidatie op school. 

 • Medezeggenschapsraad

  Inspraak en democratie zijn begrippen die in een moderne basisschool niet meer weg te denken zijn. De MR is een orgaan, dat invloed kan uitoefenen op het beleid binnen De Raagten. Er wordt gepraat over onderwijsinhoudelijke, financiële en huishoudelijke zaken en huisvesting. De MR werkt met een reglement waarin de instemmings- en adviesbevoegdheden nauwkeurig zijn vastgelegd. Dit reglement ligt voor iedereen ter inzage. 

  De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn niet opgenomen in deze kalender. Op onze school bestaat de MR uit zes leden: drie vanuit de ouders en drie vanuit het team. 

  Oudergeleding 

  • Mirjam Rooijakkers, moeder van Tim en Bram  
  • Jolijn Tijsma, mama van Robin en Daantje  
  • Bart Knaapen, vader van Yannick en Dyon  

  Personeelsgeleding 

  • Ilse Ruys  
  • Stefanie Habraken  
  • Paul Engels  

  Contact 

  mrderaagten@eenbes.nl 

   

   

   

 • Ouderraad

  De ouderraad is een groep ouders waarvan iedere klas vertegenwoordigd is. Ook heeft het zijn eigen bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester.

  Het team van leerkrachten is ook vertegenwoordigd in de ouderraad zodat de samenwerking goed verloopt.

  Wij organiseren en coördineren activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan:

  – Sinterklaasfeest,

  – Kerstfeest,

  – Nieuwjaarsproost,

  – Pasen,

  – Carnaval,

  – Schoolreisje,

  – Bijdrage afscheid groep 8

  De activiteiten van de ouderraad dragen vooral bij aan het plezier van de kinderen, maar het is ook een goede manier om de contacten tussen leerlingen, leerkrachten en ouders te bevorderen.

  Voorzitter: Chantal Jansen
  Penningmeester: Lia Manders
  Secretaris: Ninke van Schijndel 

  De contactouders per groep: 

  Groep 0-1:   Vacature

  Groep 2:      Miranda Haverkort

  Groep 3:      Esther van Stiphout

  Groep 4:      Anne Vogels

  Groep 5:      Debbie Kweens

  Groep 6:      Maaike van der Heijden

  Groep 7:      Anneke Buikema

  Groep 8:      Chantal Jansen

  Ouderbijdrage
  Ieder jaar wordt in overleg met ons, de directie en de medezeggenschapsraad de richtlijn voor de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Voor dit schooljaar vragen wij een vrijwillige bijdrage van 30 euro.

  Deze kan op verschillende manieren betaald worden:

  • middels een tikkie dat via de groepsapp verstuurd zal worden
  • middels een overschrijving t.a.v stichting ouderraad de Raagten NL63 RABO 0105 0144 19
  • middels de volgende linklink betaalverzoek
  • middels een QR code

  Voor de volledige informatie en QR code zie download.

  Aankondiging Vrijwillige Ouderbijdrage Schooljaar 23 24

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden, pauze, gym

  Schooltijden
  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur. Woensdag zijn alle groepen om 12.00 uur uit. Op vrijdag is groep 1 t/m 4 om 12.00 uur uit en groep 5 t/m 8 om 14.45 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (15 minuten), als tussen de middag (30 minuten). In twee rondes spelen de groepen buiten zodat het niet te druk wordt. Er wordt door onze TSO-medewerkers en een teamlid gesurveilleerd.

  Gym
  De groepen 1-2 gymmen drie keer per week in de speelzaal van de school. De groepen 3 t/m 8 krijgen les in de gymzaal van de sporthal bij het ontmoetingscentrum, gelegen naast de school.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024
  Goede vrijdag 29 maart 2024
  2e Paasdag 1 april 2024
  Koningsdag 27 april 2024 (valt in de meivakantie)
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  2e Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024
  Extra vrije dag Maandag 1 juli

   

  Vakantierooster schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie 23 december t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie 3 t/m 7 maart 2025
  2e Paasdag 21 april 2025
  Meivakantie 21 april t/m 2 mei 2025
  Bevrijdingsdag 5 mei 2025
  Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
  2e Pinksterdag 9 juni 2025
  Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025
 • Studiedagen en andere schooltijden

  Studiedagen schooljaar 2023-2024

  woensdag 4 oktober 2023

  woensdag 6 december 2023

  maandag 26 februari 2024

  dinsdag 2 april 2024

  dinsdag 21 mei 2024

  donderdag 20 juni 2024

  vrijdag 5 juli 2024

  Andere schooltijden 2023-2024

  vrijdag 13 oktober iedereen om 12.00 uur uit

  vrijdag 22 december iedereen om 12.00 uur uit

  vrijdag 9 februari iedereen om 12.00 uur uit

  vrijdag 19 april iedereen om 12.00 uur uit

Downloads