Onze school

Onze school is ondergebracht in Kindcentrum De Raagten, waarin de basisschool en kinderopvang met elkaar samenwerken omwille van het welzijn van de kinderen en een doorgaande lijn in hun ontwikkeling en in ons aanbod. Ons team kenmerkt zich door professionaliteit en betrokkenheid. We werken met aantrekkelijk en eigentijds lesmateriaal en investeren in de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Onze lokalen grenzen aan verwerkingsruimtes en leerpleinen, waar kinderen zelfstandig of in groepjes samenwerken, spelen en leren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling. We bieden kwalitatief goed onderwijs en werken cyclisch om zo ons onderwijs iedere keer een stapje verder te verbeteren.  

 

Missie

De missie van De Raagten is een school te zijn waar individuele groei en ontwikkeling voorop staat, waar we samen werken aan bewustwording van wie je bent en hoe je bij kan dragen aan de maatschappij, waarna je met kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen de toekomst in gaat. 

 

Motto: Iedereen uniek, samen wijzer

Visie Basisvoorwaarden relatie, autonomie en competentie

We werken op onze school vanuit het CAR-Model van Luc Stevens. Relatie, autonomie en competentie zijn de drie psychologische basisbehoeften om ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen.  

  •  Relatie 

 Op De Raagten creëren we een veilige omgeving waarin je gezien en gehoord wordt. Op school werken we samen (school, ouders en kinderen) aan een basis waarin veiligheid, respectvol omgaan met elkaar en (zelf)vertrouwen essentieel zijn. We hebben positieve verwachtingen van ieder kind en geven zelf het goede voorbeeld. We willen op deze manier een sfeer creëren waarin iedereen zichzelf mag zijn. Hierbij werken we samen met het kind, ouders en de omgeving. We streven naar een samenwerkingsrelatie met al onze partijen vanuit vertrouwen, eerlijkheid en openheid en leren van elkaar door het geven en ontvangen van feedback.  

  •  Autonomie 

 Wij geven kinderen de ruimte om te groeien in zelfstandigheid en zelfsturing, waarbij kinderen leren zelf keuzes te maken. Ons onderwijsaanbod stimuleert kinderen tot zelf nadenken, eigen initiatief en het nemen van verantwoordelijkheid. Individuele vrijheid is belangrijk, maar altijd in relatie met de ander.  

  • Competentie

We vinden het belangrijk dat kinderen leren wat hun talenten zijn en waar ze zichzelf in kunnen ontwikkelen. Verder is het essentieel dat een kind voldoende geloof in eigen kunnen heeft en weet dat fouten maken moet om te kunnen leren. Kinderen leren van en met elkaar. Dit stimuleren we door betekenisvolle en thematische leeractiviteiten met de hele groep af te wisselen met coöperatieve werkvormen waarin kinderen individueel, in duo’s of in kleine groepjes samenwerken. We sluiten aan bij de ontwikkeling van ieder kind en hebben hoge verwachtingen. We bieden ondersteuning en waar nodig extra hulp om zo het gevoel van competentie bij de kinderen te ontwikkelen. 

Kernwaarden

Onze visie zie je terug in de volgende kernwaarden die laten zien waarvoor we staan, wat ons bindt en hoe we met elkaar willen omgaan.  

Professioneel  

Professioneel betekent voor ons dat we respectvol met eenieder omgaan, deskundig en betrouwbaar zijn, verantwoordelijkheid nemen in een lerende en dynamische organisatie. Zo blijven we de kwaliteit van ons aanbod verbeteren en bieden we de kinderen daarmee een stevige basis voor de rest van hun leven.  

Betrokken  

Wij zijn betrokken:  

  • Bij de kinderen en bij elkaar: we voelen ons verbonden en wij zijn geïnteresseerd in elkaar, iedereen doet ertoe.  
  • Bij het leren: dit betekent voor ons dat we eigenaarschap en een onderzoekende houding stimuleren in een uitdagende leeromgeving, waardoor kinderen initiatief nemen en leergierig blijven.  
  • Bij ouders: dit betekent voor ons afstemming zoeken als educatief partners en meerwaarde zien in het helpen, ondersteunen, meedenken bij kindcentrum activiteiten.  
  • Bij de maatschappij: dit houdt in dat we keuzes maken in de bijdrage die we leveren aan maatschappelijke projecten op basis van onze missie en visie.  

Talentontwikkeling  

Wij stimuleren kinderen om tot ontplooiing te komen en de mogelijkheden daarbij te ontdekken en/of verder te ontwikkelen en laten dit structureel terugkomen in ons onderwijsaanbod. 

Samen  

Samen betekent voor ons, dat we elkaar opzoeken (collega’s van school en kinderopvang, kinderen, ouders, externen) voor afstemming, uitwisseling en reflectie. Wij streven naar een goede balans in ieders bijdrage en een goede balans tussen sturing van de leerkracht of pedagogisch medewerker en eigenaarschap van het kind. In alle groepen worden structureel vormen van coöperatief leren ingezet.  

Eigentijds  

Wij blijven goed op de hoogte van onderwijsontwikkelingen en kiezen samen bewust wat past bij onze visie en aansluit bij wat kinderen nodig hebben voor nu en de toekomst. 

BVL

Sinds 2019 neemt Kindcentrum De Raagten deel aan het Brabants verkeersveiligheidslabel (BVL). Goed verkeersonderwijs in theorie en praktijk willen we op deze manier waarmaken, naast een veilige verkeerssituatie rondom school. Bij het halen en brengen van uw kind(eren) verzoeken wij u daarom om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.