Planmatige zorg organiseren

In de klas bieden we een gedifferentieerd onderwijsaanbod aan de kinderen, de begeleiding staat in drie niveaus beschreven in groepsplannen. We volgen de leerlingen met observaties, gesprekken en toetsen en stemmen ons onderwijs hierop af door het geven van extra instructies en/of passende oefenstof.  Wanneer de ondersteuningsbehoefte van de leerling groter is dan in het groepsplan beschreven staat, wordt er samen intern begeleider gekeken naar de juiste ondersteuning. De niveaus van ondersteuning en het planmatig volgen van de leerlingen staat beschreven in het ondersteuningsplan.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel van de Raagten staat beschreven welke ondersteuning wij aan onze leerlingen kunnen bieden. Er zijn echter ook grenzen aan onze mogelijkheden, ook deze staan beschreven. 

Wanneer wij niet de juiste ondersteuning kunnen bieden, ook niet met externen, zorgen wij samen met onze collega-scholen voor een passende onderwijsplek dicht bij huis. 

U kunt het schoolondersteuningsprofiel opvragen bij de directie. Voor meer informatie verwijzen wij u ook naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO. Daarbij zijn alle scholen van Eenbes Basisonderwijs aangesloten. 

Uitdaging en plusklas

Leerlingen die meer dan het basisaanbod aankunnen krijgen verrijkende opdrachten aangeboden in de klas. We gebruiken hiervoor o.a. maandrijkkaarten en ‘Sprinter’ voor rekenen.

Binnen school hebben we wekelijks een bijeenkomst voor leerlingen die nog meer uitgedaagd dienen te worden. Wanneer het extra aanbod niet toereikend is, kunnen leerlingen onder bepaalde voorwaarden deelnemen aan de Plusklas van Laarbeek. Zij komen wekelijks een ochtend bij elkaar en krijgen schoolopdrachten om zichzelf cognitief en in het leren leren verder te ontwikkelen.

NT2

Leerlingen met Nederlands als Tweede Taal (NT2) stromen vaak vanaf de peuters of vanuit nieuwkomers onderwijs bij ons in op school. Wij bieden in alle groepen maar vooral bij de kleuters rijk woordenschatonderwijs aan. De taalspecialist en NT2 specialist coördineren de ondersteuning binnen school. Zij gaan vooral de groepen in om te zorgen dat de collega’s een passend aanbod kunnen verzorgen. Wanneer nodig zal er ook in kleine groepjes extra ondersteuning worden geboden door de specialisten.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spelling vallen binnen ons dyslexieprotocol. Deze leerlingen krijgen extra ondersteuning middels een interventieprogramma, dit is een programma van een uur in de week dat wordt aangeboden door de eigen leerkracht met hulp van de onderwijsassistent. Leerlingen die ondanks de hulp onvoldoende ontwikkeling laten zien komen in aanmerking voor een dyslexie onderzoek. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen behandeling van een dyslexiespecialist en bovenstaande ondersteuning van de leerkracht. Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleiders.