Medezeggenschapsraad

Inspraak en democratie zijn begrippen die in een moderne basisschool niet meer weg te denken zijn. De MR is een orgaan, dat invloed kan uitoefenen op het beleid binnen De Raagten. Er wordt gepraat over onderwijsinhoudelijke, financiële en huishoudelijke zaken en huisvesting. De MR werkt met een reglement waarin de instemmings- en adviesbevoegdheden nauwkeurig zijn vastgelegd. Dit reglement ligt voor iedereen ter inzage.

 

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata zijn niet opgenomen in deze kalender. Op onze school bestaat de MR uit zes leden: drie vanuit de ouders en drie vanuit het team.

Oudergeleding

Mirjam Rooijakkers, moeder van Tim en Bram

Jolijn Tijsma, mama van Robin en Daantje

Bart Knaapen, vader van Yannick en Dyon

Personeelsgeleding

 

Ilse Ruys

Stefanie Habraken

Paul Engels

Email adres Medezeggenschapsraad (MR).

 mrderaagten@eenbes.nl

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR behartigt een aantal zaken die van gemeenschappelijk belang zijn voor de 25 scholen van Eenbes Basisonderwijs. Een aantal zaken die in de GMR aan de orde komen: het schoolplan, de bestuursbegroting, het vakantierooster, het WSNS-zorgplan, etc. Mocht u meer informatie willen hebben over de MR of GMR, dan kunt u contact opnemen met de MR-leden.