Ouderbetrokkenheid

We informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met u:

inloopavond

In de tweede week van het nieuwe schooljaar worden alle ouders, verzorgers, grootouders en andere belangstellenden samen met de kinderen uitgenodigd om in de klas een kijkje te komen nemen. Informeel en ongedwongen kan het kind aan de ouder zijn/ haar eigen plekje in de klas en hun boeken, schriften en andere werkjes laten zien. Tevens is er gelegenheid om kennis te maken met de leerkracht. 

Informatieavond

Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een klassikale informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken. Bovendien kunt u kennis maken met de leerkracht  en andere ouders van kinderen uit de klas.

Ouderavond / Rapporten

Na elk rapport zijn er oudergesprekken. Na het eerste rapport (november) is er een 15-minutengesprek, hierbij wordt voor ingegaan op welbevinden en de betrokkenheid van uw kind op school. We verwachten alle ouders op dit gesprek. Na het tweede rapport spreken we in een 10-minutengesprek met u over de leerresultaten, ontwikkeling en sociale gesteldheid van uw kind. Ook op dit gesprek verwachten we alle ouders. Na het derde rapport (juni) is het 10-minutengesprek facultatief. Dat wil zeggen dat u zelf beslist of u er gebruik van maakt. In sommige gevallen, wanneer de leerkracht of de school vindt dat een gesprek nodig is, wordt u alsnog uitgenodigd.

Nieuwsbrief

Elke week ontvangt u "Raagten Actueel". Hierin wordt zowel algemene als schoolspecifieke informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Vanuit milieu-oogpunt wordt de nieuwsbrief alleen digitaal versterkt. U kunt zich via onze website aanmelden voor de nieuwsbrief. 

Website / Facebook

De foto’s en publicaties op onze website en facebook zijn een leuke aanvulling. Wij doen ons best deze zo actueel mogelijk te houden met foto’s en werk van de kinderen. Via de site kunt u deze ook downloaden. Als u bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto’s van uw kind op de website of in andere promotionele uitingen, laat het ons dan weten.