Onderwijs

Onze basisschool biedt modern onderwijs in een veilige omgeving.

 

We werken met aantrekkelijk lesmateriaal. De lokalen grenzen aan verwerkingsruimtes en leerpleinen, waar kinderen zelfstandig of samen werken, spelen en leren. Hierbij proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van iedere leerling.

Visie op onderwijs

Deze uitgangspunten geven richting aan ons onderwijs:

Werken met een flexibele klassenorganisatie

Om alle kinderen en hun verschillen tot hun recht te laten komen, werken we met een flexibele klassenorganisatie. Leeractiviteiten met de hele groep worden afgewisseld met werkvormen waarin kinderen individueel, in duo’s of in kleine groepjes samenwerken en leren van elkaar.

Basisvoorwaarden realiseren

Om te kunnen leren op school zijn een aantal voorwaarden nodig. Allereerst gaat het om een veilige leersituatie waarin er vertrouwen en positieve verwachtingen zijn – relatie. Verder is het belangrijk dat een kind voldoende geloof in eigen kunnen heeft – competentie – en weet dat 'fouten maken mag'. Ten slotte zal het onderwijsaanbod kinderen moeten stimuleren tot zelf nadenken, en zelf initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen – autonomie.

Planmatige zorg organiseren

In de klas bieden we planmatig speciale begeleiding aan kinderen die dat nodig hebben. Het gaat daarbij om tijdige signalering van risico’s en om effectieve hulp via een handelingsplan of groepsplan. We willen preventief denken en handelen door vroegtijdige signalering van risico’s en door goede afspraken over de leerlijnen binnen de school.

Investeren in vakbekwaamheid

Houding en gedrag van leerkrachten zijn de belangrijkste succesfactoren voor goed onderwijs. We hebben daarom blijvende aandacht voor de verdere ontwikkeling van onze vakbekwaamheid in onze school. Het gaat daarbij om het organiseren van een pedagogisch klimaat dat ondersteunend en uitdagend is. Verder gaat het om het aanbieden van een duidelijke structuur, via een effectieve instructie en lesopbouw waardoor kinderen actief betrokken worden bij de leerstof

Zelfstandigheid stimuleren

Heel belangrijk voor het leerproces op school is dat wij kinderen de ruimte geven om te groeien in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het opvoeden tot zelfsturing is allereerst een pedagogisch hoofddoel en verder ook een voorwaarde om onderwijs en zorg op maat te kunnen organiseren voor kinderen.

Werken in een professioneel team

Goed onderwijs is het resultaat van samenwerking in teamverband. Vanuit een open en professionele houding. We ondersteunen elkaar, geven feedback, dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorgen samen voor een doorgaande lijn in het onderwijsaanbod en de zorg voor de kinderen.

Goede samenwerking met ouders

We geven heldere informatie aan ouders over onze onderwijsvisie, het onderwijsaanbod, de manier van werken en de resultaten van de leerlingen. Via ouderavonden, persoonlijke gesprekken en het organiseren van buitenschoolse activiteiten. Samen werken we aan goed onderwijs!