Kwaliteit

Op De Raagten werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidsonderzoek

Hieronder vindt u een samenvatting van het tevredenheidsonderzoek 2015-2016, dat  Beekveld & Terpstra heeft uitgevoerd op De Raagten, met daarbij de bevindingen, die zij opvallend vonden.  

Wij zijn dankbaar en trots!

Alle medewerkers en MT-leden, bijna alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en driekwart van de ouders die zijn uitgenodigd hebben meegedaan aan het onderzoek. Dit is een heel hoog deelnamepercentage! Daar zijn wij u heel dankbaar voor, want daardoor weten we dat de resultaten betrouwbaar zijn. 

Bent u benieuwd naar de resultaten? Hieronder vindt u een uitgebreide samenvatting. Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.
Tevredenheidsonderzoek 2015-2016

 

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Landelijk gemiddelde  535,9 534,9 534,6 535,2
Onze schoolscore 535,3 532,4 536,9 538,1
         

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2014 2015 2016 2017 
VWO 1 3 2 9
VWO/HAVO 2 1 5 3
HAVO 5 6 5 6
HAVO/VMBO 5 0 4 1
VMBO TL 4 6 2 9
VMBO KB 8 13 8 5
VMBO BB - 2 1 -
         

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in november van elk schooljaar.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan onderstaande zaken. Een toelichting hierop vindt u in onze schoolgids.

 

  • Passend onderwijs.
  • Begrijpend lezen en woordenschat.
  • Communicatie met ouders.
  • Tevredenheidsonderzoek.
  • Rekenen.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.