Kwaliteit

Op De Raagten werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidsonderzoek

In november 2017 werd het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders, medewerkers en leerlingen. We kregen een 8 als rapportcijfer. Daarmee zijn we uiteraard heel blij.
De verbeterpunten worden meegenomen in het overleg met team en medezeggenschapsraad. Een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek vindt u binnenkort hieronder.

 

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Landelijk gemiddelde  534,9 534,6 535,2 534,9
Onze schoolscore 533,3 536,9 538,1 536,8
         

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2015 2016 2017 2018
VWO 3 2 9 5
VWO/HAVO 1 5 3 4
HAVO 6 5 6 3
HAVO/VMBO 0 4 1 1
VMBO TL 6 2 9 9
VMBO KB 13 8 5 4
VMBO BB 2 1 - 1
         

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in november van elk schooljaar.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan onderstaande zaken. Een toelichting hierop vindt u in onze schoolgids.

 • Passend onderwijs.
 • Begrijpend lezen, woordenschat, implementatie en borging van Lijn 3 (nieuwe methode)
 • Communicatie met ouders.
 • Tevredenheidsonderzoek.
 • Rekenen (lesson Study)
 • Teamontwikkeling
 • Methode Engels
 • Meervoudige Intelligentie
 • Meer- en hoogbegaafdheid
 • Collegiale visitatie
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.