Kwaliteit

Kwaliteit  

Kwaliteitszorg is veel meer dan een procedure. Wij willen ons werk goed doen. Dat zijn we verplicht aan onze kinderen en onze ouders. Wij werken daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. 

 

Kwaliteit, elke dag 

De leerkracht maakt de kwaliteit, elke dag, in de klas, in interactie met de groep en met het individuele kind. Omdat het onderwijs verandert en andere eisen aan de leerkrachten stelt, vraagt dat om een voortdurende professionalisering van onze leerkrachten. Zo werken wij voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs, door inzet van bekwaam personeel, het gebruik van goede methoden, een goed opgezet leerlingvolgsysteem en de inzet van ICT. 

 

Kwaliteitsverbetering dankzij bekwaam personeel 

Onze school beschikt over een team vakkundige leerkrachten. Wij geven eigentijds onderwijs volgens de nieuwste methodieken. Wij worden daarin gestimuleerd door het Eenbes Expertise Netwerk.  

 De leerkrachten werken opbrengstgericht met groepsplannen en het Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI-model) en we gebruiken coöperatieve werkvormen. Daardoor lukt het ons steeds beter om ons aanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. We maken afspraken hoe we de talenten van teamleden zo goed mogelijk in kunnen zetten. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de totale ontwikkeling van onze leerlingen.  

 

Kwaliteitsverbetering door goede methoden 

In onze school geven we les met moderne lesmethoden. We kijken bij aanschaf of deze: 

aansluit bij de doelen van onze school;  

uitdagend genoeg is voor onze leerlingen; 

voldoende leer-/oefenstof bevat; 

differentiatiemogelijkheden biedt; 

voldoet aan de referentieniveaus/kerndoelen.

 
Kwaliteitsverbetering door toetsen en zelf-evaluaties 

Naast een goede band met de kinderen is het volgen van de ontwikkeling van de kinderen een belangrijk kenmerk van kwaliteit. Daarom nemen wij, naast observaties en de methodetoetsen, twee keer per jaar landelijk genormeerde toetsen af voor technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen. Daarmee krijgen wij, behalve een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen, ook een goed beeld van de effectiviteit van onze wijze van lesgeven. Onze school maakt daarom 2x per jaar een analyse van de tussenopbrengsten in februari en in juli: de zelf-evaluaties. 

De uitslagen worden samen met observaties, de uitslagen van methode-gebonden-toetsen en de bevindingen uit het pedagogisch leerlingvolgsysteem Zienbesproken met de intern begeleider en gebruikt om per vak een groepsplan te maken. De groep wordt in dit plan verdeeld in subgroepen, zodat we onze instructies af kunnen stemmen op de leerlingen. Op basis van resultaten en leerling-behoeften wordt er doelgericht met deze plannen gewerkt. De kinderen, de groepen en de groepsplannen worden 4 maal per jaar besproken met de Intern Begeleider. Er wordt tussentijds geëvalueerd en plannen kunnen worden bijgesteld. Ouders worden geïnformeerd middels gesprekken en de rapporten. 
De leerlingen van groep 8 maken de Cito Eindtoets. Het bespreken van deze resultaten en de daaropvolgende acties liggen vast in een stappenplan dat ter inzage ligt bij de Intern Begeleider.  

 
Kwaliteitsverbetering door audits en visitaties  

Naast deze interne kwaliteitszorg, neemt onze school deel aan de externe kwaliteitszorg van Eenbes Basisonderwijs, de stichting waartoe onze school behoort. Opgeleide auditoren bezoeken onze school eens in de 4 jaar, voeren gesprekken met kinderen, ouders, MR, leerkrachten en directie en voeren klassenbezoeken uit. Zij geven in een uitgebreid verslag feedback aan onze school over de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast neemt onze school deel aan visitaties; bezoeken aan andere scholen om van elkaar te leren.  

Deze systematiek van audits, visitaties en zelf-evaluaties vormen de kern van onze kwaliteitszorg. Hier draait het niet om het systeem, maar hoe de kinderen er beter van worden. Het is een cyclisch proces van steeds onderzoeken, concluderen en verbeteren. 

 

Kwaliteitsverbetering door tevredenheidsonderzoek 

Een ander belangrijk aspect van onze kwaliteit is ons periodieke tevredenheidsonderzoek. Team, ouders en kinderen van groep 6-7-8 geven hun waardering voor de hele school. Het resultaat van een tevredenheidsonderzoek wordt gecommuniceerd naar alle ouders, medezeggenschapsraad, het team en het bestuur en is een uitgangspunt voor onze verdere schoolontwikkeling. De jongste afname was in 2017 en de afname voor 2019 staat reeds gepland. 

 

Kwaliteitsverbetering door inzet ICT 

In alle groepen wordt met onderwijs ondersteunende programma’s gewerkt. Het computergebruik van de leerlingen is geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. We werken aan competenties zodat kinderen mediawijzer worden en leren ze om vaardiger te worden op de computer. Dit doen we al vanaf groep 1.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidsonderzoek

In november 2017 werd het tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders, medewerkers en leerlingen. We kregen een 8 als rapportcijfer. Daarmee zijn we uiteraard heel blij.
De verbeterpunten worden meegenomen in het overleg met team en medezeggenschapsraad. Een samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek vindt u binnenkort hieronder.

 

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Landelijk gemiddelde  534,6 535,2 534,9 535,7
Onze schoolscore 536,9 538,1 536,8 536,5
         

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2016  2017 2018 2019
VWO  2 9 5 3
VWO/HAVO  5 3 4 2
HAVO  5 6 3 3
HAVO/VMBO  4 1 1 1
VMBO TL  2 9 9 5
VMBO KB  8 5 4 7
VMBO BB  1 - 1 1
         

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in november van elk schooljaar.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan onderstaande zaken. Een toelichting hierop vindt u in onze schoolgids.

  • Rekenen 
  • Teamontwikkeling
  • Zorg

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.