Kwaliteit

Op De Raagten werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidsonderzoek

In het najaar 2015 hebben wij een tevredenheidsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders en medewerkers. We hadden u al verteld, dat we van zowel kinderen, ouders als medewerkers het rapportcijfer 8 kregen. Daar zijn wij natuurlijk heel trots op! Dank jullie wel voor alle complimenten en het vertrouwen in onze school!
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. We willen u bedanken, dat u ook die met ons gedeeld heeft. Bent u benieuwd naar de resultaten? Kijk dan vlug in de bijlage! Daar vindt u een uitgebreide samenvatting. Heeft u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties, dan horen wij die graag.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016
Landelijk gemiddelde  535,9 534,8 534,5
Onze schoolscore 535,3 532,4 534,8
       

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2014   2015   2016  
VWO 1 3 2
VWO/HAVO 2 1 5
HAVO 5 6 5
HAVO/VMBO 5 0 4
VMBO TL 4 6 2
VMBO KB 8 13 8
VMBO BB - 2 1
- - - -

 

In schooljaar 2012-2013 hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses voor opbrengstgericht werken. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld door hen te laten aansluiten bij gesprekken over voorlopige adviezen. Onze directeur voert met alle achtste-groepers een gesprek over de prognose in november van elk schooljaar.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

  • Passend onderwijs.
  • Begrijpend lezen en woordenschat
  • Communicatie met ouders.
  • Tevredenheidsonderzoek.
  • Rekenen.

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.