Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld om activiteiten ten behoeve van uw kind(eren) te financieren buiten het normale schoolprogramma om.

 

Activiteiten die de ouderraad van de Raagten financiert zijn bv. 5 december, kerstviering, paasviering, alle kosten van de schoolreisjes en excursies (ook de buskosten van de Amelandreis), iets lekkers tijdens de schoolreis, financiering van de projectwerkgroep, attenties bij jubilea, afscheid, langdurige ziekte enz. van leerkrachten, reisverzekering voor de kinderen tijdens excursies en schoolreizen.

 

In overleg met het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en de ouderraad is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 25,-- per kind. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wij betalen bovenstaande activiteiten vanuit de ouderbijdrage.

 

De inning van de ouderbijdrage gaat via een machtiging. Deze machtiging geldt gedurende de gehele schoolperiode van uw kind(eren). Als het laatste kind uit het gezin in groep 8 zit, stopt de machtiging automatisch.

Bijdrage

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.